Privacyverklaring
LUCINDA MARIA

LUCINDA MARIA ('''wij''), gevestigd in Nederland, gevestigd in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


LUCINDA MARIA acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.


In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze website, https://www.lucindamaria.nl en gerelateerde websites en Diensten.


Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op:22-05-2023


Gebruik van persoonsgegevens


Als u gebruik maakt van websites en gerelateerde Diensten die LUCINDA MARIA aanbiedt, dan kunt u persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die u, of uw bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.


Soorten gegevens verzameld


Wanneer u gebruik maakt van onze Diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:


 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer


Gronden voor de verwerking


Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:


 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • LUCINDA MARIA analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • LUCINDA MARIA verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 


Wij verzamelen uw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.


Bewaren van persoonsgegevens


Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring. In het algemeen bewaren we persoonsgegevens van onze websitebezoekers voor 24mnd.


Uw rechten


U heeft het recht op inzage van de informatie die wij verwerken. Als u dat wilt, kunt u direct contact met ons opnemen. We zorgen ervoor dat we u een kopie bezorgen van de gegevens die we over u verwerken. Mogelijk moeten we uw identiteit verifiëren om aan uw verzoek te voldoen. Als u gelooft dat de verstrekte informatie die we over u verwerken niet juist is, dan kunt u contact met ons opnemen om uw informatie te updaten. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als u wilt dat wij uw informatie verwijderen, dan kunt u ons op ieder moment informeren. U kunt op elk moment contact met ons opnemen met betrekking tot deze verzoeken. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.


Delen met anderen


We zullen uw informatie niet delen met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u, of uw organisatie, met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.


Doorgifte van persoonsgegevens


Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring kunnen wij uw gegevens buiten de EER overdragen. Wanneer dit het geval is, zullen wij de juiste maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Voor overdrachten naar de Verenigde Staten zorgen wij ervoor dat een dergelijke Amerikaanse partij aan het Privacy Shield voldoet. Voor andere overdrachten, kunnen we uw gegevens overdragen aan een door de Europese Commissie erkend land dat met betrekking tot Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.


Analytics


Gegevens die u verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Phoenix Analytics en/of Google Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren.

Gebruik deze handleiding


Cookies


Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.


In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.


U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Beveiliging


We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:


 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
 • Encryptie van data;
 • Pseudonimiseren van data;
 • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
 • Overdrachten alleen over SSL.
 • Purpose-bound toegangsbeperkingen;
 • Controle van erkende autorisaties.


Websites en Diensten van derden


Onze Diensten omvatten activiteiten gerelateerd aan het leveren van software waarmee onze klanten hun eigen professionele websites kunnen bouwen. Onze klanten bepalen wat soort gegevens zij verzamelen op of via hun website. We verwerken dergelijke gegevens alleen namens onze klanten. Als u vragen heeft over informatie die onze klanten op of via hun website verzamelen, dan kunt u contact opnemen met de organisatie die de website heeft opgezet. Onze klanten bepalen welke andere diensten of plug-ins ze gebruiken. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op dergelijke andere diensten of plug-ins, noch op websites van derden die worden bezocht via links. We kunnen niet garanderen dat deze derden uw persoonlijke gegevens veilig en betrouwbaar behandelen. Wij adviseren u om de privacyverklaringen van deze partijen te lezen.

Lucinda Maria Academy

Algemene voorwaarden Lucinda Maria Academy

Artikel 1 Definities

1. Lucinda Maria is een coach & academy die zich ten doel stelt kennis over te brengen en video's te verkopen.

2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder "Opdrachtgever" verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikmaakt van de Diensten van Lucinda Maria en Lucinda Maria de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel.

3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder "Overeenkomst" verstaan: de rechtsbetrekking tussen Lucinda Maria en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.

4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder "Diensten" verstaan: alle door Lucinda Maria en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende kennis over te brengen en video's te verkopen, alsmede alle andere door Lucinda Maria ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.

5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder "Website" verstaan: de website www.lucindamariaacademy.nl www.lucindamaria.nl.


Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en Lucinda Maria gesloten Overeenkomsten.

2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Lucinda Maria overeengekomen.

3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.


Artikel 3 De Overeenkomst

1. Alle offertes, aanbiedingen en voorstellen van Lucinda Maria zijn vrijblijvend.

2. De Opdrachtgever kan contact opnemen met Lucinda Maria via de website, e-mail of telefoon voor een

van de aangeboden Diensten. Lucinda Maria zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een opdrachtbevestiging.

3. Als Lucinda Maria een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Lucinda Maria kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Lucinda Maria dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Lucinda Maria deze schriftelijk bevestigt.

5. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Lucinda Maria.


Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

1. Lucinda Maria zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.

2. Lucinda Maria heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. Bij het inschakelen van derden zal Lucinda Maria de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de

selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door Lucinda Maria worden doorbelast aan Opdrachtgever.

4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Lucinda Maria aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Lucinda Maria worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Lucinda Maria zijn verstrekt, heeft Lucinda Maria het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Lucinda Maria zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.

6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Lucinda Maria hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Lucinda Maria dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.


Artikel 5 Ontwerpfase

1. Lucinda Maria ontwerpt binnen 7 dagen een eerste concept.

2. Opdrachtgever dient het concept binnen 7 dagen goed te keuren.

3. Indien Opdrachtgever het eerste concept afkeurt, spreken Lucinda Maria en Opdrachtgever onderling af

wanneer Lucinda Maria een nieuw concept ontwikkeld. Het afkeuren van het concept is geen geldige reden om de Overeenkomst te ontbinden.


Artikel 6 Openbaarmaking en verveelvoudiging

Alvorens over te gaan tot openbaarmaking of verveelvoudiging dienen beide partijen elkaar in de mogelijkheid te stellen de laatste versie van het geleverde product te controleren en goed te keuren.


Artikel 7 Meerdere opdrachtnemers

1. Indien Opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere partijen, waaronder Lucinda Maria, wenst te verstrekken, dan dient Opdrachtgever alle partijen hiervan op de hoogte te stellen.

2. Op verzoek van Lucinda Maria dient Opdrachtgever mede te delen aan welke partijen eenzelfde opdracht is verstrekt.

3. Indien Opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere partij verstrekt heeft en, om welke reden dan ook, de opdracht opnieuw wenst te laten uitvoeren, dient Opdrachtgever mede te delen aan welke partij de opdracht verstrekt was en waarom Opdrachtgever de opdracht opnieuw verstrekt.


Artikel 8 Wijziging van de Overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan

noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Lucinda Maria en Opdrachtgever tijdig en in

onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.

2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd overeenkomstig lid 1 van dit artikel, daaronder begrepen een

aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.

3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Lucinda Maria op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Lucinda Maria en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.


Artikel 9 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

1. Lucinda Maria is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Lucinda Maria goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten, mits Lucinda Maria Opdrachtgever door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld, waarbij Opdrachtgever een redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.

2. Voorts is Lucinda Maria bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

3. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat Lucinda Maria niet de gewenste kwaliteit kan leveren die haar gebruikelijk is, of indien blijkt dat de Overeenkomst wegens zwaarwegende belangen niet voortgezet kan worden, zullen Lucinda Maria en Opdrachtgever in overleg tot een oplossing proberen te komen/een passende regeling treffen. Pas wanneer duidelijk wordt dat Lucinda Maria niet aan de wensen van Opdrachtgever kan voldoen, is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.

4. Indien Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet- nakoming ontbinding rechtvaardigt en Opdrachtgever in verzuim is, dan is Lucinda Maria gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring jegens Opdrachtgever, waarbij Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.


Artikel 10 Annulering

1. Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte is niet mogelijk, tenzij de werkzaamheden nog geen aanvang hebben genomen.


Artikel 11 Kosten, honorering en betaling

1. Lucinda Maria vraagt een vast bedrag per opdracht.

2. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro's en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

3. Lucinda Maria heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.

4. Betaling dient te geschieden middels bankoverschrijving, binnen 14 dagen na facturatie in de valuta die is

gefactureerd, tenzij een andere termijn is overeengekomen.

5. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens

onverwijld aan Lucinda Maria mede te delen.

6. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

7. Indien Lucinda Maria besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in lid 6 van dit artikel genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.


Artikel 12 Intellectuele eigendom

1. Lucinda Maria behoudt zich de rechten van intellectueel eigendom voor, tenzij in de Overeenkomst anders afgesproken.

2. Lucinda Maria verleent Opdrachtgever een exclusieve licentie voor het gebruik van het geleverde product. Deze licentie is schriftelijk opgenomen in de Overeenkomst.

3. Indien Opdrachtgever een ruimer gebruik wenst dan is overeengekomen, dan dient dit altijd opnieuw schriftelijk te worden vastgelegd. Het staat Lucinda Maria vrij hier een extra bijdrage voor te vragen.

4. Het is niet mogelijk voor Opdrachtgever om zonder voorafgaande toestemming van Lucinda Maria wijzigingen toe te brengen in het concept dan wel eindproduct. Lucinda Maria kan deze toestemming niet weigeren te geven indien dit in strijd is met de redelijkheid en billijkheid.

5. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van een onderzoek naar het bestaan van merkrechten, octrooirechten of auteursrechten van derden door Lucinda Maria.


Artikel 13 Naamsgerechtigheid

Lucinda Maria is te allen tijde gerechtigd om het product te signeren, op welke wijze dan ook. Het is mogelijk om in de Overeenkomst een bepaalde manier van signeren op te nemen waar Lucinda Maria zich aan dient te houden. Zonder voorafgaande toestemming is het Opdrachtgever niet toegestaan om zonder verwijzing naar Lucinda Maria het product openbaar te maken of te verveelvoudigen.


Artikel 14 Aansprakelijkheid

1. Lucinda Maria kan nooit aansprakelijk worden gesteld aangaande ontevredenheid over het eindproduct. Lucinda Maria heeft slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

2. Lucinda Maria kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige fouten in het ontwerp indien Opdrachtgever goedkeuring heeft gegeven overeenkomstig artikel 5 lid 2 en 3 van deze Algemene voorwaarden.

3. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst.

4. Lucinda Maria is niet aansprakelijk voor schade op basis van onjuist advies indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.

5. Lucinda Maria is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade en inkomstenderving.

6. Lucinda Maria is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 10.

7. Indien Lucinda Maria aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe

schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een

aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Lucinda Maria met betrekking tot haar Diensten.

8. De aansprakelijkheid van Lucinda Maria is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde

bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Lucinda Maria niet is verzekerd,

is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.

9. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet

of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Lucinda Maria.

10. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden

beperkt of uitgesloten.


Artikel 15 Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Lucinda Maria waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.

2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet- nakoming van een derde, ziekte van personeel van Lucinda Maria zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Lucinda Maria of van derden, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.

3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Lucinda Maria overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Lucinda Maria heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.


Artikel 16 Vertrouwelijkheid van gegevens

1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Lucinda Maria kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.


Artikel 17 Identiteit van Lucinda Maria

1. Lucinda Maria is bij de KvK geregistreerd onder nummer 27335324 en draagt btw-identificatienummer NL002061568B24. Lucinda Maria is gevestigd aan de 2e Loosterweg 82 (2182 CL) te Hillegom.

2. Lucinda Maria is per e-mail te bereiken via lucinda@lucindamaria.nl of middels de website www.lucindamariaacademy.nl www.lucindamaria.nl en telefonisch op 0614570993.


Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de rechtsverhouding tussen Lucinda Maria en haar Opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die tussen Lucinda Maria en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement https://www.om.nl/organisatie/arrondissementsparket-noord- holland.


Privacyverklaring

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Hillegom aan de 2e Loosterweg 82 (2182 CL), staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27335324 en draagt de naam Lucinda Maria. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via lucinda@lucindamaria.nl en telefonisch via 0614570993.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 21-06-2022.

Informatie over de verwerkingen

Verantwoordelijke verwerkt de volgende persoonsgegevens: Volledige naam en mailadres. Verantwoordelijke verwerkt uw persoonsgegevens met als doel om de bestelling te verwerken en de beleving op de site te optimaliseren en het eventueel op de hoogte te brengen van nieuw aanbod.. De persoonsgegevens worden voor een termijn van 3 jaar opgeslagen. Aan deze verwerking ligt de volgende rechtsgrond ten grondslag:

Het verwerken is gebaseerd op toestemming van de persoon van wie de persoonsgegevens verwerkt worden (deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken);

Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst;

Het verwerken is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Verantwoordelijke rusten;

Het verwerken is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of een andere persoon te beschermen;

Het verwerken is noodzakelijk i.v.m. het algemeen belang.

Het verwerken is noodzakelijk i.v.m. het gerechtvaardigde belang van Verantwoordelijke.

Dit gerechtvaardigde belang houdt in dat .

Het niet verstrekken van persoonsgegevens heeft tot gevolg dat U de aangevraagde artikelen niet kunt ontvangen..

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Verantwoordelijke raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden


Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door bedrijven die door Verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven 'verwerkers'. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van de website van Verantwoordelijke verzorgt. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke.

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.


Uw privacyrechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om Verantwoordelijke te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om Verantwoordelijke te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Niet in alle gevallen kunnen de rechten worden uitgeoefend. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Wanneer u een account heeft aangemaakt op de website van Verantwoordelijke, kunt u zelf de door u verstrekte gegevens inzien en wijzigen.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan lucinda@lucindamaria.nl.

Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).